Diplomová práce

Registrace diplomové práce (DP) je jednou z podmínek zápočtu Diplomového semináře I. a měla by být učiněna nejpozději do konce června. Práce se registruje prostřednictvím formuláře, který doručíte tajemnici oboru jak vytištěný a podepsaný Vámi a vedoucí/m práce, tak e-mailem (nepodepsaný, nikoli sken, např. ve formátu .doc, .docx). Poté Vám bude práce registrována v SIS.


Studenti jsou povinni při kontaktu s narátory využívat zde uveřejněný formulář Souhlasu se zpracováním a zpřístupněním osobních a citlivých údajů (s platností pro rozhovory realizované od LS 2014/15). Jakékoliv případné úpravy formuláře je třeba předem konzultovat s vedoucím diplomové práce.


Odevzdání DP je ohodnoceno 24 kredity v rámci předmětu Příprava diplomové práce, který Vám zapisuje a atestuje tajemnice oboru v momentě odevzdání diplomové práce.


Obecné formální náležitosti diplomových prací jsou popsány v pokynech pro registraci a vypracování diplomové práce.

POZOR: od roku 2016 zní oficiální název univerzity pouze "Univerzita Karlova", nikoli již "Univerzita Karlova v Praze".


Povinné náležitosti diplomové práce s účinností od letního semestru 2014/15

Studenti, kteří při zpracovávání své diplomové práce využívají metodu orální historie, jsou povinni při odevzdání DP přiložit taktéž CD/DVD, jehož součástí budou:

- všechny nahrávky a protokoly rozhovorů zhotovené v rámci přípravy DP,

- kopie všech souhlasů se zpracováním a zpřístupněním osobních a citlivých údajů s podpisy narátorů (na CD se odevzdává pouze oskenovaný souhlas, originál zůstává autorovi DP).


Přiložené CD se nenahrává do SISu, nevlepuje do DP, ani neuvádí v seznamu příloh diplomové práce. Slouží pouze ke kontrole a pro potřeby Pracoviště oboru Orální historie – soudobé dějiny FHS UK.


Bibliografická norma ISO 690
Poslední změna: 16. leden 2018 11:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429

Jak k nám