Diplomová práce a státnice

Státní závěrečné zkoušky: informace pro studující, kteří se zapsali do studia v roce 2020 a později

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

1. Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin

2. Československé, české a světové soudobé dějiny

3. Obhajoba diplomové práce.


Podmínky k přistoupení k jednotlivým částem SZZ jsou stanoveny ve studijním plánu. Zjednodušeně platí, že k 1. části SZZ můžete přistoupit po splnění všech povinných teoreticko-metodologických předmětů z 1. ročníku, doporučujeme proto, abyste se ke zkoušce hlásili ve 3. semestru. Ke 2. části SZZ je třeba splnit všechny povinné historické předměty z 1., 2. a 3. semestru, ideální je tedy zkoušku plnit ve 4. semestru. Dílčí státnice můžete plnit jak ve studiu, tak až na jeho konci společně s Obhajobou diplomové práce, která by měla být Vaší poslední studijní povinností.


Ke všem částem SZZ se přihlašujete v SIS, kde si poté vytiskněte přihlášku (v modulu Státní závěrečné zkoušky) a podepsanou ji prosím doručte dle pokynů tajemnici studijního programu.


Státní závěrečné zkoušky: informace pro studující, kteří se zapsali do studia v roce 2019 a dříve

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

1. Obhajoba diplomové práce

2. Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin

3. Soudobé dějiny v českém a mezinárodním kontextu.

Průběh a okruhy státní závěrečné zkoušky OH-SD


Ke všem třem částem se studující při prvním pokusu přihlašuje najednou přes Studijní informační systém: viz ilustrační návod.


Odevzdání diplomové práce je ohodnoceno 24 kredity v rámci povinného předmětu Příprava diplomové práce, který Vám zapisuje a atestuje tajemnice studijního programu v momentě odevzdání diplomové práce v tištěné i elektronické podobě.


Diplomová práce (společné pro všechny studující)

Registrace diplomové práce

Registrace diplomové práce (DP) je jednou z podmínek zápočtu Diplomového semináře I. a měla by být učiněna nejpozději do konce června. Práce se registruje prostřednictvím formuláře, který doručíte tajemnici studijního programu jak vytištěný a podepsaný Vámi jakožto řešiteli/ řešitelkami, tak e-mailem (nepodepsaný např. ve formátu .doc či .docx, nikoli sken). Podpisy vedoucích, kteří působí jako vyučující OHSD, zajistí tajemnice. Podpis vedoucí/ho, který nepůsobí na OHSD, zajišťuje studující. Poté Vám bude práce registrována v SIS. Při výběru tématu Vám může pomoci i přehled zpracovávaných a obhájených prací na OHSD.


V případě, že byste potřebovali po registraci práce téma změnit, postupuje se následovně: jedná-li se o úplnou změnu tématu či vedoucího, je třeba dodat nový registrační formulář jako při první registraci práce. Pakliže se jedná pouze o drobnější úpravu názvu či vymezení práce, stačí sdělit nový název v českém a anglickém jazyce tajemnici OHSD e-mailem, která název opraví v SISu.


Informovaný souhlas pro narátory a narátorky

Při kontaktu s narátory a narátorkami jste povinni využívat tento formulář Informovaného souhlasu ke zpracování a zpřístupnění osobních údajů. Jakékoliv případné úpravy formuláře je třeba předem konzultovat s vedoucí/m diplomové práce. Anglickou verzi souhlasu naleznete na anglojazyčném webu OHSD.


Formální náležitosti diplomové práce

Formální náležitosti diplomové práce jsou specifikovány zde.


Povinnosti před odevzdáním diplomové práce

Povinnost odevzdat CD/DVD (s účinností od letního semestru 2014/15), případně zcela nový (nereklamní) flash disk v označené obálce (s účinností od zimního semestru 2022/23).

Studující, kteří při zpracovávání své diplomové práce využívají metodu orální historie, jsou povinni při odevzdání DP přiložit taktéž CD/DVD/flash disk, jehož součástí budou:

- všechny nahrávky a protokoly rozhovorů zhotovené v rámci přípravy DP,

- kopie všech souhlasů se zpracováním a zpřístupněním osobních a citlivých údajů s podpisy narátorů a narátorek (na CD/DVD/flash disku se odevzdává pouze oskenovaný souhlas, originál zůstává autorovi/ autorce DP).


Přiložené CD/DVD/flash disk se nenahrává do SISu, nevlepuje do DP, ani neuvádí v seznamu příloh diplomové práce. Slouží pouze ke kontrole a pro potřeby studijního programu Orální historie – soudobé dějiny FHS UK.

CD/DVD/flash disk zůstávají na fakultě, studujícím se nevrací.


Lhůta pro zaslání dokončované diplomové práci vedoucí/mu (s účinností od akademického roku 2018/19)

Od akademického roku 2018/19 mají studující povinnost zaslat svou práci, kterou se chystají odevzdat, své/mu vedoucí/mu nejpozději 15 dnů před odevzdáním. Tato lhůta je stanovena tak, aby měl/a vedoucí dostatek času práci přečíst a zaslat studující/mu své případné poznámky a aby měl student/ka dostatek času je před odevzdáním ještě do své práce zapracovat.


Povinnost požádat o vyjádření vedoucí/ho před odevzdáním práce (s účinností od letního semestru 2017/18)

Studující jsou povinni před odevzdáním práce kontaktovat vedoucí/ho a požádat jej/ji o vyjádření. Vedoucí svůj souhlas či nesouhlas s odevzdáním práce vyjádří e-mailem tajemnici OHSD.


Odevzdání diplomové práce a přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Termíny pro odevzdání diplomových prací a přihlášek k SZZ v ak. roce 2022/23 naleznete v harmonogramu akademického roku.


Přihlášku k SZZ, kterou si vytisknete ze SIS, spolu s diplomovou prací (ve dvou výtiscích: 1x v tvrdých deskách, 1x v měkkých deskách v kroužkové vazbě) a CD/DVD/flash disk s rozhovory odevzdáváte tajemnici OHSD k jednomu ze tří termínů, které jsou stanoveny harmonogramem akademického roku. Na poslední den daného termínu jsou obvykle vypsány ještě mimořádné úřední hodiny tajemnice.


Do téhož termínu je taktéž nutné nahrát práci spolu s abstrakty (v českém a anglickém jazyce) do SIS: Témata prací (Výběr práce) > vyfiltrovat si svoji práci > rozkliknout > Editace. Případně Vám může pomoci taktéž instruktážní video. Od června 2018 je nutné práce odevzdávat ve formátu PDF/A. Potřebné informace a návody, které si raději prostudujte s dostatečným předstihem, naleznete opět v Editaci práce v SIS.


Posudky na práci poté naleznete na tomtéž místě v SIS, kde jste práci odevzdávali. Pozvánka k SZZ s přesným termínem konání Vám přijde e-mailem a bude zveřejněna v SIS v Pozvánkách na státní zkoušky a obhajoby.


Promoce

Bližší informace k promocím naleznete zde.


Poslední změna: 8. září 2023 10:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám