Diplomová práce a státnice

Informace pro studenty, kteří se zapsali do studia v roce 2020 a později

Informace budou aktualizovány v průběhu září 2020. Děkujeme za pochopení.


Informace pro studenty, kteří se zapsali do studia v roce 2019 a dříve

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

1. Obhajoba diplomové práce

2. Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin

3. Soudobé dějiny v českém a mezinárodním kontextu.

Průběh a okruhy státní závěrečné zkoušky OH-SD


Registrace diplomové práce

Spolupráce s narátory

Povinnosti před odevzdáním diplomové práce

Odevzdání diplomové práce a přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Promoce


Registrace diplomové práce

Registrace diplomové práce (DP) je jednou z podmínek zápočtu Diplomového semináře I. a měla by být učiněna nejpozději do konce června. Práce se registruje prostřednictvím formuláře, který doručíte tajemnici oboru jak vytištěný a podepsaný Vámi jakožto řešiteli, tak e-mailem (nepodepsaný např. ve formátu .doc či .docx, nikoli sken). Podpisy vedoucích, kteří působí jako vyučující OHSD, zajistí tajemnice oboru. Podpis vedoucího, který nepůsobí na OHSD, zajišťuje student. Poté Vám bude práce registrována v SIS.


Při výběru tématu Vám může pomoci i přehled zpracovávaných a obhájených prací na našem pracovišti.


V případě, že byste potřebovali po registraci práce téma změnit, postupuje se následovně: jedná-li se o úplnou změnu tématu či vedoucího, je třeba dodat nový registrační formulář jako při první registraci práce. Pakliže se jedná pouze o drobnější úpravu názvu či vymezení práce, stačí sdělit nový název v českém a anglickém jazyce tajemnici pracoviště e-mailem, která název opraví v SISu.


Spolupráce s narátory

Studenti jsou povinni při kontaktu s narátory využívat tento formulář Souhlasu se zpracováním a zpřístupněním osobních a citlivých údajů. Jakékoliv případné úpravy formuláře je třeba předem konzultovat s vedoucím diplomové práce.


Anglickou verzi souhlasu naleznete na anglojazyčném webu OHSD.


Povinnosti před odevzdáním diplomové práce

Obecné formální náležitosti diplomové práce jsou uvedeny zde.


Povinnost odevzdat CD/DVD s rozhovory (s účinností od letního semestru 2014/15)

Studenti, kteří při zpracovávání své diplomové práce využívají metodu orální historie, jsou povinni při odevzdání DP přiložit taktéž CD/DVD, jehož součástí budou:

- všechny nahrávky a protokoly rozhovorů zhotovené v rámci přípravy DP,

- kopie všech souhlasů se zpracováním a zpřístupněním osobních a citlivých údajů s podpisy narátorů (na CD se odevzdává pouze oskenovaný souhlas, originál zůstává autorovi DP).


Přiložené CD se nenahrává do SISu, nevlepuje do DP, ani neuvádí v seznamu příloh diplomové práce. Slouží pouze ke kontrole a pro potřeby Pracoviště oboru Orální historie – soudobé dějiny FHS UK.


Lhůta pro zaslání dokončované diplomové práci vedoucí/mu (s účinností od akademického roku 2018/19)

Od akademického roku 2018/19 mají studenti povinnost zaslat svou práci, kterou se chystají odevzdat, svému vedoucímu nejpozději 15 dnů před odevzdáním. Tato lhůta je stanovena tak, aby měl vedoucí dostatek času práci přečíst a zaslat studentovi své případné poznámky a aby měl student dostatek času je před odevzdáním ještě do své práce zapracovat.


Povinnost požádat o vyjádření vedoucí/ho před odevzdáním práce (s účinností od letního semestru 2017/18)

Studenti jsou povinni před odevzdáním práce kontaktovat svého vedoucího a požádat jej o vyjádření. Vedoucí svůj souhlas či nesouhlas s odevzdáním práce vyjádří e-mailem tajemnici pracoviště.


Odevzdání diplomové práce a přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Termíny pro odevzdání diplomových prací a přihlášek k SZZ v ak. roce 2019/20 naleznete v harmonogramu.


Ke všem třem částem se student při prvním pokusu přihlašuje najednou přes Studijní informační systém: viz ilustrační návod.


Odevzdání DP je ohodnoceno 24 kredity v rámci povinného předmětu Příprava diplomové práce, který Vám zapisuje a atestuje tajemnice oboru v momentě odevzdání diplomové práce v tištěné i elektronické podobě.


Aby mohl student přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, musí získat min. 120 kreditů, z toho 93 kr. je za povinné předměty, min. 15. kreditů za povinně volitelné a max. 12 za volitelné. (Viz studijní plán.)


Přihlášku k SZZ, kterou si vytisknete ze SIS (opět viz výše uvedený návod), spolu s diplomovou prací (ve dvou výtiscích: 1x v tvrdých deskách, 1x v měkkých deskách v kroužkové vazbě) a CD/DVD s rozhovory odevzdáváte tajemnici oboru k jednomu ze tří termínů, které jsou dány harmonogramem akademického roku. Na poslední den daného termínu jsou obvykle vypsány ještě mimořádné úřední hodiny tajemnice.


Do téhož termínu je taktéž nutné nahrát práci spolu s abstrakty (v českém a anglickém jazyce) do SIS: Témata prací (Výběr práce) > vyfiltrovat si svoji práci > rozkliknout > Editace. Případně Vám může pomoci taktéž instruktážní video. Od června 2018 je nutné práce odevzdávat ve formátu PDF/A. Potřebné informace a návody, které si raději prostudujte s dostatečným předstihem, naleznete opět v Editaci práce v SIS.


Posudky na práci poté naleznete na tomtéž místě v SIS, kde jste práci odevzdávali. Pozvánka k SZZ s přesným termínem konání bude zveřejněna v SIS v Pozvánkách na státní zkoušky a obhajoby.


Promoce

Bližší informace k promocím naleznete zde.
Poslední změna: 21. srpen 2020 03:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám