• O nás
  • O našem studijním programu

O našem studijním programu


Navazující magisterský studijní program Orální historie – soudobé dějiny byl založen na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v roce 2008 jako samostatné vědecko-pedagogické pracoviště (pracoviště oboru Orální historie - soudobé dějiny). Navázali jsme tím na pozitivní zkušenosti s výukou orální historie a soudobých dějin na přednáškách a seminářích zakladatele našeho programu profesora Miroslava Vaňka. V rámci reorganizace FHS UK pracoviště v říjnu 2020 zaniklo a naši vyučující se stali členy nově vzniklé Katedry historických věd. Do roku 2023 byl garantem studijního programu profesor Miroslav Vaněk, kterého v tomtéž roce ve funkci vystřídal současný garant docent Jan Horský.


Program OHSD je v českém prostředí unikátní a v současné době jako jediný v republice nabízí komplexní studium soudobých dějin a orální historie. Naším cílem je realizovat výuku a výzkum v obou oblastech na úrovni srovnatelné s mezinárodními trendy na podobných univerzitních a vědeckých pracovištích ve světě. Spolupracujeme také s Centrem orální historie Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a s dalšími národními a mezinárodními institucemi zabývajícími se výzkumem nedávné minulosti, stejně jako s archivy, institucemi z neziskového sektoru a nadacemi.


Naše kurzy jsou otevřené studujícím programu Orální historie – soudobé dějiny, stejně jako studujícím magisterských a bakalářských oborů FHS UK a dalších fakult. Disponujeme též technicky vybavenou Laboratoří a Sbírkami, v nichž se shromažďují studentské a projektové prameny a další dokumenty k tematice soudobých dějin. Pokud nejste studujícími našeho programu, ale přesto byste rádi psali závěrečnou práci z oblasti orální historie a soudobých dějin pod vedením některé/ho z našich vyučujících, neváhejte nás kontaktovat.


Charakteristika studijního programu

V jádru studijního programu Orální historie - soudobé dějiny stojí spojení individuálních a kolektivních aspektů poznávání nedávné minulosti. Středobodem zájmu je člověk ve vztahu ke společnosti, vnímaný jako jednající subjekt v minulosti a přítomnosti. Ideálním prostředkem pro takové uchopení dané problematiky je orální historie, mapující především tzv. malé dějiny, „dějiny viděné zdola“, dějiny každodennosti, všedního dne a historického zkoumání paměti s důrazem na individuální aspekt prožívání a vnímání dějin. Cílem studijního programu je tak jednak poskytnout vzdělání v oblasti metodologie orální historie a dalších metod historického výzkumu, jednak si studenti osvojí nezbytné kontextuální znalosti soudobých dějin, které jednotlivé lidské příběhy a historické perspektivy rámují.


Základ programu spočívá v Historických vědách a jejich metodologii, stejně jako v důrazu na znalost historického kontextu československých, českých a světových soudobých dějin. Z hlediska metodologického jsou proto ve studiu, vedle orální historie, reflektovány i další přístupy ke studiu, jejich kritická reflexe a vzájemná komparace. Jedná se zde především o archivní výzkum, využívání statistických informací (např. demografické či ekonomické povahy, výzkumy veřejného mínění), práci s produkty populární kultury (rozhlasové nahrávky, film), využívání informací z médií, krásné literatury apod. Z hlediska oborového je na problematiku soudobých dějin nahlíženo i optikou dalších disciplín – například dějin politických teorií a mezinárodních vztahů, dějin historického (a politického) myšlení, hospodářských a sociálních dějin, kulturních dějin, historických pamětních studií apod.


Text akreditace


Poslední změna: 15. březen 2024 00:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám