Charakteristika oboru

Dvouleté magisterské navazující studium je zaměřeno na perspektivní problematiku soudobých dějin v mezioborovém a mezinárodním kontextu. Jde o první studijní program tohoto druhu v českém prostředí. Studium se nevěnuje pouze klasickému zpracování dějin, ale přibližuje i méně tradiční metody uchopení nedávné minulosti. V prvé řadě jde o orální historii, jejímž přínosem je zaznamenání jedinečných svědectví pamětníků historických událostí, která by jinak byla ztracena. Orální historie se jako obor úspěšně etablovala u nás i v zahraničí a stala se nedílnou součástí moderního komplementárního přístupu ke zkoumání dějin.


V nabídce studia se nachází historicky a metodologicky zaměřené předměty. V historické části programu se studenti seznámí nejen se základními historickými mezníky a procesy nedávných dějin, ale také mají možnost prohloubit své znalosti o konkrétních událostech (např. o otázkách exilu, kultury, ekologie, politických dějin, mladé generace, populární hudby, roku 1968 a 1989, transformace etc.). Směr metodologický se zaměřuje především na teoretické i praktické aspekty využití orální historie a dalších kvalitativních metod při výzkumu nedávné minulosti související s oblastmi jako jsou např. dějiny každodennosti, problematika paměti, mikro-historie etc.


Během studia studenti získají znalosti v oblasti dějin, orální historie a kvalitativního výzkumu. Rovněž se zdokonalí v praktických dovednostech terénního výzkumu, zejména v technikách pořizování biografických rozhovorů. Studenti mají možnost spolupráce s Centrem orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; po dobu studia se mohou aktivně zapojovat do domácích i mezinárodních výzkumných projektů a workshopů; mohou se účastnit konferencí a využívat možnost studia v zahraničí a studijních stáží.


Absolventi mají šanci se stát nejen úzce specializovanými odborníky s uplatněním v oblasti vědecké a výzkumné činnosti provozované na akademické půdě, ale díky svým získaným znalostem, dovednostem a zkušenostem mají možnost širokého uplatnění ve sféře formálního a neformálního vzdělávání, v institucích univerzitního i neuniverzitního typu, jako řadoví nebo vedoucí pracovníci ve státní a politické správě ústřední, krajské nebo místní úrovně, v expertních skupinách EU, v agenturách sítě OSN, ve sféře památkové péče a obecně ve sféře péče o kulturní dědictví (např. v památkových ústavech, v muzeích apod.), dále pak na pozici správců novodobých archivních fondů a pracovníků odpovědných za spisovou službu v archivech státních, ale také podnikových a firemních, samozřejmě pak naleznou uplatnění v soukromém sektoru jako pracovníci organizací působících např. v oblasti dodržování a obecné ochrany lidských práv, v oblasti monitoringu genderových práv či práv menšin, nebo se budou specializovat na konkrétní sociální pomoc a poradenství u vybraných jednotlivců či skupin obyvatel. Dále absolventi mohou působit jako řadoví pracovníci, potažmo pracovníci managementu domácích, evropských či globálních politických (či ekonomických) institucí a organizací, jako tvůrčí pracovníci tištěných, elektronických či audiovizuálních médií nebo jako odborní analytici a experti v oblasti poradenství.


Poslední změna: 8. prosinec 2014 20:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429

Jak k nám